Pedagogické lyceum

 • Kód oboru vzdělání: 78-42-M/03
 • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
 • Ukončení studia: maturitní zkouška

Specializace vzdělávání

 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova a sport

Cíl vzdělávání

 • Pochopit význam pedagogiky jako vědy a lépe porozumět cílům a strategiím ve vzdělávání dětí i dospělých.
 • Orientovat se v pedagogických disciplínách.
 • Vyhledávat a analyzovat informace vztahující se k moderním pedagogickým trendům a ke společenským požadavkům na výchovu a vzdělávání.
 • Osvojit si základní vědomosti a dovednosti z psychologie, uvědomit si její přínos pro poznání člověka i společnosti.
 • Využít poznatky a dovednosti z pedagogiky při práci s dětmi ve volném čase a při poskytování pedagogické podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným.
 • Zvládnout připravovat, realizovat a vyhodnocovat různé aktivity pro volnočasovou a zájmovou činnost dětí, případně dospělých.
 • Získat hlubší vědomosti a dovednosti v předmětu své specializace a umět je vhodně aplikovat.
 • Osvojit si základní metody vědecké práce, dovednosti a návyky potřebné pro terciární studium včetně řízení vlastní učební činnosti.
 • Ovládnout různé techniky učení.
 • Naučit se diskutovat, formulovat, obhajovat své postoje a názory, hledat řešení.
 • Naučit se komunikovat ve dvou cizích jazycích.
 • Propojit teorii s praxí.

Uplatnění absolventa

 • příprava na VŠ studium (zejména pedagogických a sociálních oborů)
 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga
 • pracovník v institucích, zaměřujících se na vzdělávání

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 2
Francouzský / Německý jazyk 3 3 3 3
Odborná angličtina - - 1 1
Konverzace v anglickém jazyce - - 1 2
Dějepis 2 2 - -
Základy společenských věd 1 1 1 1
Fyzika 2 1 - -
Chemie 2 1 - -
Biologie - 2 - -
Ekologie - 1 - -
Zeměpis - 1 - -
Matematika 4 4 3 3
Hudební výchova 2 - - -
Výtvarná výchova 2 - - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie - 1 2 1
Ekonomika - 1 2 -
Obecná pedagogika 2 - - -
Pedagogika volného času - - 2 -
Sociální pedagogika - 1 - -
Speciální pedagogika - - - 2
Sociální a pedagogická komunikace - - - 1
Aplikovaná pedagogika - - 1 1
Obecná a vývojová psychologie 2 - - -
Sociální psychologie - - 1 -
Pedagogická psychologie - - - 2
Patopsychologie a psychologie zdraví - - 2 -
Hudební výchova - specializace * - 3 4 3
Výtvarná výchova - specializace * - 3 4 3
Tělesná výchova a sport - specializace * - 3 4 3
Seminář HVS / TVS / VVS - - - 1

Povinně volitelné předměty

Jazykový seminář - francouzský / německý jazyk - - - 2
Matematický seminář - - - 2
Pedagogicko - psychologický seminář - - - 2
Hodin týdně celkem 32 32 32 31
* žák volí jednu z uvedených specializací
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout