Strojírenství

  • Kód oboru vzdělání: 23-41-M/01
  • Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
  • Ukončení studia: maturitní zkouška

Studijní obor je určen pro chlapce i děvčata. Od 3. ročníku žák studuje zvolenou variantu vzdělávání:

  • Inovativní 3D technologie a průmyslové navrhování
  • Autotronik

Pro zařazení žáka do třídy s příslušným zaměřením se škola řídí zájmem žáka, organizačními a technickými možnostmi a prospěchem žáka.

Varianta vzdělávání – Inovativní 3D technologie a průmyslové navrhování

Absolventi jsou připraveni pro výkon středních technickohospodářských funkcí a pro výkon náročných (vysoce kvalifikovaných) dělnických povolání zejména v oblasti strojírenství. Mohou zastávat zejména funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, které jsou řízeny prostředky výpočetní techniky, ale i další funkce v odborných útvarech – designér, konstruktér, projektant, CNC programátor, technický grafik, výrobní technik, manažer kvality.   Ovládá i vybrané manuální zručnosti a dovednosti a vědecky fundované metody práce na odpovídající úrovni a cílevědomě, rozvážně a rozhodně jedná v souladu s právními normami. Potřebnou praxí s dalším studiem si dále zvyšuje kvalifikaci. Absolventi jsou připraveni i pro vysokoškolské studium na strojních fakultách popřípadě v příbuzných oborech.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Základy společenských věd 1 1 1 -
Dějepis 2 - - -
Matematika 4 4 3 3
Fyzika 3 2 - -
Chemie 2 - - -
Biologie a ekologie 1 - - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Ekonomika - - 3 -
Technická dokumentace 3 1 - -
Mechanika 2 2 3 -
Praxe 2 2 2 3
Mechatronika - 2 2 -
Elektrotechnika - 2 - -
Strojírenská technologie 2 2 2 3
Stavba a provoz strojů - 2 3 4
Kontrola měření - - 2 2
Počítačové konstruování 1 3 2 2
Konstrukční cvičení - - 2 2
Počítačové aplikace - - - 2
CNC stroje - - - 2

Povinně volitelné předměty

Humanitní seminář - - - 1
Jazykový seminář - - - 1
Matematický seminář - - - 1
Hodin týdně celkem 33 33 33 33

Varianta vzdělávání – Autotronik

Absolventi jsou připraveni pro povolání středních technicko-hospodářských pracovníků (např. vedoucí servisu, vedoucí provozu, dispečer, kontrolor, diagnostik, technik STK atd.) a pro výkon náročných dělnických profesí, zejména v oblasti silniční dopravy a strojírenství. Absolventi mají také vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Studium je zaměřeno na oblast konstrukce, provozu, údržby, diagnostiky a oprav silničních vozidel. Výuka většiny odborných předmětů probíhá s výraznou podporou výpočetní techniky. Kde uživatelské programy značně usnadňují a urychlují řešení zadané problematiky. Absolventi tohoto studijního oboru jsou připraveni pro studium na strojních ale i jiných fakultách vysokých škol.

Učební plán

PředmětTýdenních hodin v ročníku
1.2.3.4.

Povinné předměty

Český jazyk a literatura 3 3 3 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Základy společenských věd 1 1 1 -
Dějepis 2 - - -
Matematika 4 4 3 3
Fyzika 3 2 - -
Chemie 2 - - -
Biologie a ekologie 1 - - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 - -
Ekonomika - - 3 -
Technická dokumentace 3 1 - -
Mechanika 2 2 3 -
Praxe 2 2 2 3
Mechatronika - 2 2 -
Elektrotechnika - 2 - 2
Strojírenská technologie 2 2 2 2
Stavba a provoz strojů - 2 1 1
Kontrola a měření - - 2 2
Počítačové konstruování 1 3 - -
Konstrukční cvičení - - 2 2
Počítačové aplikace - - - 2
Silniční vozidla - - 2 4
Diagnostika silničních vozidel - - 2 2

Povinně volitelné předměty

Jazykový seminář - - - 1
Matematický seminář - - - 1
Hodin týdně celkem 33 33 33 33
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout