Střední průmyslová škola

Historie Střední průmyslové školy Edvarda Beneše

Počátky školní budovy, v níž se současná břeclavská průmyslová škola nachází, spadají do roku 1914, kdy zde byla otevřena dvouletá mlynářská škola. Dnes je dominující stavbou pravého břehu Dyje, nedaleko od Baranovského mostu. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla mlynářská škola v Břeclavi jedinou školou svého druhu v celém státě a svou kvalitou nabyla brzy mezinárodního významu, a tak každoročně zde studovali posluchači z Jugoslávie, Polska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Rakouska, ale dokonce i z Argentiny a USA. Ve 30. letech zde byl otevřen i studijní obor lékařský. Na podzim roku 1938 připadla Břeclav do Německa a státní odborná mlynářská a pekařská škola se přestěhovala do Pardubic, kde pak zůstala i po obnově samostatnosti Československa v roce 1945. Za druhé světové války v budově dnešní průmyslovky působily německé školy, mj. i dvouletá škola obchodní. Dne 20. 11. 1944 byla budova této školy poškozena náletem anglo-amerických spojenců. Po osvobození byla v Břeclavi nově zřízena střední průmyslová škola, jež zahájila dne 5. listopadu 1945 vyučování v šesti třídách a působí zde dodnes.

Ke studiu strojírenskému a elektrotechnickému přibylo ještě hlubinné vrtání a těžba ropy. Od školního roku 1967-1968 došlo ke sloučení dosud samostatné dopravní školy železniční ve Valticích s průmyslovou školou v Břeclavi. Ke stávajícím studijním oborům přibyly ještě obory dopravní: Sdělovací a zabezpečovací technika, Elektrická trakce v dopravě, Kolejová vozidla v železniční dopravě a Doprava a přeprava. V posledních třiceti letech došlo k přeměnám studijních oborů tak, jak si to vyžadovala hospodářská praxe. Obor hlubinného vrtání a těžby ropy byl uzavřen, ale v září 1978 byl zaveden studijní obor Provoz automobilové dopravy a to si vyžádalo výstavbu autodílny, vybavené roku 1992 moderním testovacím přístrojem. Výrazná přestavba vyučovacích prostor proběhla v letech 1980-1982 a současně byl počátkem 80. let dán do užívání velký dopravní sál tvořený maketou kolejiště. Ve školním roce 1983-1984 byla zahájena výuka oboru Provoz a údržba dopravních prostředků. Požadavky našeho hospodářství ovlivnily i strukturu studijních oborů ve škole.

Byly zavedeny obory Technická administrativa, Silnoproudá elektrotechnika, Zasilatelství a Management silniční a železniční dopravy. Současně byly vybudovány písárny s psacími stroji, učebny výpočetní techniky a jazykové učebny. Po plynofikaci kotelny v roce 1992, generální opravě fasády v roce 1993, dostala školní budova v roce 1994 novou střešní krytinu. Od ledna 1998 je součástí budovy Domov mládeže a jídelna, v níž se stravují i zájemci z řad břeclavské veřejnosti. Domov mládeže poskytuje ubytovací služby domácím i zahraničním zájezdům. Zvláště přínosnou je pro výuku tělesné výchovy, ale i pro praktický výcvik stala přístavba tělocvičny a dělnických prostor v roce 1998. Na jaře roku 2002 byla uvedena do provozu druhá část dostavby školy, která vyřešila nevyhovující šatny a zázemí tělocvičny. Touto dostavbou vznikly i nové výukové prostory - velká audiovizuální učebna a školní knihovna.

V současnosti se žáci vzdělávají v oborech Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Strojírenství. Pro potřeby žáků byly zřízeny v rámci projektů ESF nové učebny jazykové i odborné a pedagogy školy byly zpracovány pro účely odborného vzdělávání e-learningové podpory do jednotlivých předmětů. Velká část výuky odborných předmětů probíhá v učebnách výpočetní techniky s využitím vhodných programů.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout