Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy na základě platné legislativy zřídil Školní poradenské pracoviště, které zabezpečuje poradenské služby ve škole. Školní poradenské pracoviště podléhá v přímé gesci statutárnímu zástupci ředitele školy Mgr. Jiřímu Měchurovi.

Výchovní poradci

Renata Otrhalíková

Výchovný poradce pro SPŠ a OA

Dr. Ing. Renata Otrhalíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
519 308 126

K dispozici v pondělí od 9:40 do 12:00.
Mimo určený čas dle předchozí domluvy.

Šárka Kubíková

Výchovný poradce pro SOU

Ing. Šárka Kubíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
519 372 996

K dispozici ve středu od 8:50 do 9:50.
Mimo určený čas dle předchozí domluvy.

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 • Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Metodikové prevence

Iveta Krejčí

Školní metodik prevence pro SPŠ

Mgr. Iveta Krejčí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
519 308 124

K dispozici v pondělí od 14:30 do 15:00 a v úterý od 12:15 do 13:00.

Kateřina Vlková

Školní metodik prevence pro OA

Ing. Kateřina Vlková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
519 326 345

K dispozici v pondělí od 9:50 do 10:35.

Jindřiška Kachyňová

Školní metodik prevence pro SOU

Mgr. Jindřiška Kachyňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
519 372 996

K dispozici liché týdny v úterý od 11.30 do 12.00, sudé týdny ve středu od 11:30 do 12:00.

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 • Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
 • Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Školní psycholog

Petr Děcký

Školní psycholog

Mgr. Petr Děcký

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
725 107 221

K dispozici pro žáky SPŠ a OA (na Domově mládeže - Blok B) v úterý od 8:00 do 20:00 a ve čtvrtek od 9:30 do 15:30.

Pro žáky SOU (na budově SOU) v pondělí od 9:30 do 15:30 a ve středu od 9:30 do 14:40.

V pátek dle domluvy možnost on-line konzultací.

Pravidla příchodu pro žáky SPŠ a OA na Domov mládeže

 • Nezletilí žáci přijdou ke vchodu budovy SPŠ a OA, kde je vyzvednu a doprovodím do mé kanceláře na Domově mládeže. Je to z důvodu, že nezletilý žák nemůže opustit budovu školy bez doprovodu. Případně mohou rodiče dát písemné svolení (např. zprávou v EduPage) k tomu, že nezletilý žák může dorazit na sezení bez doprovodu.
 • Zletilí žáci mohou dorazit na sezení bez doprovodu.
 • V případě, že žák dorazí bez doprovodu, může zazvonit na zvonek ke školnímu psychologovi u vchodu Domova mládeže. Školní psycholog poté žákovi otevře a vezme jej na sezení.

Diagnostika a depistáž

 • Diagnostika při výukových a vzdělávacích problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě. Screening, ankety, dotazníky ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu)
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech.
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava a vedení).
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole.
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Besedy a osvěta zákonným zástupcům.

Školní kariérový poradce

Alena Pilátová

Školní kariérový poradce

Ing. Alena Pilátová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
519 308 199

K dispozici v úterý od 7:30 do 10:00.

 • Doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské služby.
 • Příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV).
 • Poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
 • Komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky i rodiče
 • Podpora žáků s potřebou podpůrných opatření, se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce.
 • Spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout