Náš cíl - kvalita a efektivita výuky

CZ.1.07/1.5.00/34.0812
Realizace projektu 2012/13
Dne 23. 2. 2012 byla podána a dne 9. 5. 2012 schválena žádost o dotaci na realizaci projektu v rámci výzvy EU peníze pro střední školy (tzv.“Šablony“).

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.5 - unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Název projektu: Náš cíl - kvalita a efektivita výuky.
Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 06. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 05. 2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0
Maximální výše finanční podpory: 2 946 016,00

Obecné cile projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a tím připravenost absolventů ke vstupu na trh práce.

Dílčí cíle:

  1. Realizací vybraných šablon dosáhnout zkvalitnění a zefektivnění výuky. Budou vytvořeny, ověřeny a následně ve výuce využívány výukové (i digitální) materiály ve všeobecných (zejména maturitních) i odborných předmětech (inovace). Pomocí projektu dojde ke zkvalitnění výuky ve vybraných prioritních tématech prostřednictvím dalšího dělení hodin (individualizace). Využijeme i šablony zaměřené na další vzdělávání vyučujících cizího jazyka (DVPP). V oblasti odborných předmětů zintenzivníme spolupráci se zaměstnavateli (praktické vyučování a stáž pedagoga u zaměstnavatele).
  2. Posílením materiálního zázemí vytvořit lepší podmínky pro naplnění prvního dílčího cíle – realizaci šablon. Zakoupený materiál bude sloužit ve výuce i po ukončení realizace projektu.

Realizace

Realizace projektu byla zahájena na součástech SPŠ a SOU 1. 6. 2012. Asi 40 pedagogů se zapojilo do realizace těchto klíčových aktivit („šablon“):

poř.č.Název klíčové aktivity (šablony)Počet šablon
1. I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje   čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol 1
2. I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji   čtenářské a informační gramotnosti 1
3. II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků 3
4. II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na   středních školách 2
5. II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 10
6. II/4 - Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků   v ČR 1
7. II/5 - Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka   v zahraničí 8
8. III/1 - Individualizace výuky prostřednictvím digitálních   technologií 3
9. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 5
10. IV/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity   rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol 1
11. IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji   matematické gramotnosti žáků středních škol 1
12. V/1 - Praktické vyučování 1
13. V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji   odborných kompetencí žáků středních škol 16
14. V/3 - Podpora stáží pedagogických pracovníků u   zaměstnavatelů 2

Řízení a administraci projektu zajišťují Mgr. Gejza Pástor (manažer a koordinátor netechnických šablon na SPŠ), Ing. Jaroslav Glier (koordinátor technických šablon na SPŠ) a Ing. Peter Oríšek (koordinátor šablon na SOU).

Výstupy projektu

Očekávaným výsledkem projektu bude zkvalitnění a zefektivnění výuky prostřednictvím realizace šablon a zkvalitnění materiálního vybavení. Tím bude dosaženo zlepšení připravenosti absolventů ke vstupu na trh práce.

Výstupy:

  1. Vytvoření nových moderních výukových materiálů v tištěné nebo digitální podobě pro teoretickou výuku ve všeobecných předmětech (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, fyzika), odborných předmětech (strojírenství, doprava a přeprava) i v odborném výcviku (Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik, elektrikář, Strojní mechanik, Obráběč kovů, Klempíř, Kadeřník-kadeřnice), které budou v elektronické podobě přístupné všem učitelům na společném úložišti na LMS Moodle.
  2. Zvýšení úrovně počítačové gramotnosti žáků i pedagogů začleněním informačních a komunikačních technologií (ICT) do života celé školy s využitím nástroje Škola21.
  3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků jak v rámci školení, jazykových kurzů a stáží, tak i formou samostudia a sebevzdělávání podporujícího používání moderních vyučovacích metod, týmovou spolupráci a prohloubení kvality vyučovacího procesu. Získáním nových poznatků učitelé prakticky zvýší úroveň své pedagogické činnosti a rozšíří si repertoár metod, které umožní žákům aktivní učení.
  4. Individuální přístup k žákům se specifickými potřebami nebo k talentovaným žákům v dělěných hodinách.
  5. Zlepšení výsledků žáků při maturitní i závěrečné učňovské zkoušce.
  6. Zkvalitnění připravenosti žáků pro další studium i ke vstupu na trh práce.
  7. Zlepšení materiálního vybavení školy.

Realizace do 30. 6. 2013

V šablonách individualizace I/1(1x), II/1 (3x), III/1 (3x) a IV/1 byly odučeny první sady – vždy 32 vyučovacích hodin. V šablonách inovace byly vytvářeny a ověřovány výukové materiály. Uzavřeny (vytvořeno, uloženo, ověřeno, schváleno a proplaceno vždy 60 DUM) byly 3 šablony III/2, II/4 (roční jazykový kurz – 1 učitel), II/5 (účast učitelů CJ na kurzu v zahraničí – 2 učitelé v Německu, 6 učitelů na Maltě), V/3 (stáž pedagoga u zaměstnavatele – 1 učitel). V šabloně II/2 byl uzavřena 1 sady 32 materiálů, v šabloně II/4 se 4 učitelé CJ zúčastnili metodického kurzu, v šabloně III/2 byly uzavřeny 2 sady pon 20 DUM. Ve zbylých šablonách pokračuje realizace.

Vytvořené materiály jsou uloženy školním LMS Moodle: http://e-learning.spsbv.cz

Datum zpracování: září 2013
Zpracoval: Mgr.Gejza Pástor, manažer projektu
Schvaluje: Ing.Jaroslav Glier, ř
editel školy

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout