Podnikání dálkové

Kód oboru: 64-41-L/51
Délka a forma studia: 3 roky, dálková
Ukončení studia: maturitní zkouška

Obor je určen pro absolventy všech tříletých učebních oborů a umožňuje jim získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Žáci se naučí

 • orientovat se v ekonomice, účetnictví, marketingu, managementu
 • rozumět principům podnikání
 • myslet v ekonomických souvislostech
 • aplikovat poznatky z ekonomiky, práva, účetnictví
 • jednat s klienty a obchodními partnery
 • komunikovat ve světovém jazyce

Uplatnění absolventa

 • absolvent může profesně povýšit na místo mistra provozu, případně vrchního mistra
 • podnikatel – ekonomické aktivity související s vlastním podnikáním v již vystudovaném oboru
 • administrativní pracovník ve firmě
 • referent veřejné správy
 • pracovník banky nebo pojišťovny
 • organizační pracovník ve firmě nebo veřejné správě
 • účetní – vedení účetnictví, vystavování faktur, tvorba rozpočtů, výpočty mezd atd.
 • obchodní zástupce firmy a další ekonomické a administrativní pozice ve firmách
 • možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole

Absolvent získá

 • maturitní vysvědčení

Odborná praxe v průběhu studia

 • žák nevykonává

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
ZkratkaPočet konzultačních
hodin v ročníku
Celkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty   140 90 90 320
1. Český jazyk a literatura CJL 30 30 20 80
2. Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 30 30 30 90
3. Dějepis DEJ 10 * * 10
4. Občanský základ OBZ 10 * * 10
5. Základy přírodních věd ZPV 10 * * 10
6. Matematika MAT 30 20 30 80
7. Informační a komunikační technologie ICT 20 10 10 40
B. Předměty specializace   60 110 110 280
8. Ekonomika podniku EKP 20 20 30 70
9. Účetnictví UCT 20 20 30 70
10. Písemná a elektronická komunikace PEK * 20 20 40
11. Právo PRO 10 20 * 30
12. Management a marketing MMA 10 20 * 30
13. Chod podniku CHP * 10 10 20
14. Praktické podnikatelské činnosti PPC * * 20 20
Celková roční hodinová dotace   200 200 200 600

Nejčastější dotazy k oboru podnikání

 • docházka vždy jeden celý den v týdnu
 • studium je bezplatné
 • uchazeč vyplní přihlášku, na zadní straně vyplní prospěch za 1. – 3. ročník učebního oboru, spočítá průměry a nechá potvrdit ve škole, kterou navštěvoval, nebo při podání přihlášky předloží originály vysvědčení k ověření  uvedeného prospěchu. K přihlášce přiloží fotokopii (nemusí být ověřená) výučního listu, příp. vysvědčení o závěrečné zkoušce. Pokud uchazeč navštěvuje 3. ročník učebního oboru, uvede za třetí ročník prospěch za 1. pololetí, odevzdá výuční list dodatečně po vykonání závěrečných zkoušek
 • přihlášku zašlete na adresu: Střední škola Edvarda Beneše Břeclav, nábř. Komenského 1126/1, 690 25 Břeclav
 • výuka probíhá na součásti školy SOU, Sovadinova 6, Břeclav
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout