Strojní mechanik

Kód oboru vzdělání: 23-51-H/01
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Ukončení studia: závěrečná zkouška a výuční list

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůzkratkaPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.
A. Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura CJL 2 1 2 5
Anglický jazyk/Německý jazyk ANJ/NEJ 2 2 2 6
Občanský základ OBZ 1 1 1 3
Fyzika FYZ 1 1 * 2
Základy přírodních věd ZPV 1 1 * 2
Matematika MAT 2 2 1 5
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie ICT 1 1 1 3
Předměty specializace          
Ekonomika EKO * 1 1 2
Strojírenská technologie STT 1 1 * 2
Strojnictví STR 1 1 1,5 3,5
Technická dokumentace TED 2 1 2 5
Technologie TEC 2 3 3 8
Odborný výcvik OV 15 15 17,5 47,5
Celková týdenní hodinová dotace   32 32 33 97

V teoretické přípravě získají žáci základní vědomosti o materiálech a o technologii výkresové dokumentace strojních zařízení. Absolventi jsou schopni samostatně ručně nebo strojově zhotovovat součásti strojů, provádět montáž, údržbu a opravy strojů ve všech oblastech průmyslu, stavebnictví, dopravy. Mají možnost absolvovat základní kurz svařování kovů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

Dokladem o získání středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Možnost pokračovat v nástavbovém studiu a získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Náplň práce v odborném výcviku

Žák:

 • čte technické výkresy a pracovní postupy,
 • používá pilníky, vrtáky, ruční pilky, posuvná měřidla, mikrometry, kalibry,
 • pro výrobu součástí volí vhodné materiály - oceli, plasty, litiny a slitiny oceli,
 • vykonává servis a opravy běžně používaných strojů, vrtaček, soustruhů, brusek, pil,
 • ovládá ruční a strojní zámečnické práce - řezání materiálů, závitů, vrtání, broušení,
 • svařuje běžně používané technické materiály elektrickým obloukem a plamenem,
 • pro spojování materiálu používá vhodné spojovací metody a prvky, nýty, šrouby, kolíky, čepy,
 • sestavuje a montuje spojení strojních součástí,
 • oživuje stroje a zařízení, mechanismy, agregáty,
 • diagnostikuje běžné závady strojů a zařízení,
 • posuzuje náklady při zvoleném způsobu opravy strojů a zařízení.

Uplatnění na trhu práce

 • výroba kovových dílců,
 • údržba a opravy strojů a strojních zařízení,
 • zámečnická výroba v dílně,
 • kovovýroba ve strojírenských provozech,
 • kontrola jakosti strojírenských výrobků,
 • výroba svařovaných konstrukcí,
 • renovace strojních součástí,
 • obsluha manipulačních, zdvihacích a pomocných zařízení.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout