Součást střední průmyslová škola a obchodní akademie

Nabízené obory na této součásti

Maturitní obory

 

Historie Střední průmyslové školy Edvarda Beneše

Počátky školní budovy, v níž se současná břeclavská průmyslová škola nachází, spadají do roku 1914, kdy zde byla otevřena dvouletá mlynářská škola. Dnes je dominující stavbou pravého břehu Dyje, nedaleko od Baranovského mostu. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byla mlynářská škola v Břeclavi jedinou školou svého druhu v celém státě a svou kvalitou nabyla brzy mezinárodního významu, a tak každoročně zde studovali posluchači z Jugoslávie, Polska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Rakouska, ale dokonce i z Argentiny a USA. Ve 30. letech zde byl otevřen i studijní obor lékařský. Na podzim roku 1938 připadla Břeclav do Německa a státní odborná mlynářská a pekařská škola se přestěhovala do Pardubic, kde pak zůstala i po obnově samostatnosti Československa v roce 1945. Za druhé světové války v budově dnešní průmyslovky působily německé školy, mj. i dvouletá škola obchodní. Dne 20. 11. 1944 byla budova této školy poškozena náletem anglo-amerických spojenců. Po osvobození byla v Břeclavi nově zřízena střední průmyslová škola, jež zahájila dne 5. listopadu 1945 vyučování v šesti třídách a působí zde dodnes.

Ke studiu strojírenskému a elektrotechnickému přibylo ještě hlubinné vrtání a těžba ropy. Od školního roku 1967-1968 došlo ke sloučení dosud samostatné dopravní školy železniční ve Valticích s průmyslovou školou v Břeclavi. Ke stávajícím studijním oborům přibyly ještě obory dopravní: Sdělovací a zabezpečovací technika, Elektrická trakce v dopravě, Kolejová vozidla v železniční dopravě a Doprava a přeprava. V posledních třiceti letech došlo k přeměnám studijních oborů tak, jak si to vyžadovala hospodářská praxe. Obor hlubinného vrtání a těžby ropy byl uzavřen, ale v září 1978 byl zaveden studijní obor Provoz automobilové dopravy a to si vyžádalo výstavbu autodílny, vybavené roku 1992 moderním testovacím přístrojem. Výrazná přestavba vyučovacích prostor proběhla v letech 1980-1982 a současně byl počátkem 80. let dán do užívání velký dopravní sál tvořený maketou kolejiště. Ve školním roce 1983-1984 byla zahájena výuka oboru Provoz a údržba dopravních prostředků. Požadavky našeho hospodářství ovlivnily i strukturu studijních oborů ve škole.

Byly zavedeny obory Technická administrativa, Silnoproudá elektrotechnika, Zasilatelství a Management silniční a železniční dopravy. Současně byly vybudovány písárny s psacími stroji, učebny výpočetní techniky a jazykové učebny. Po plynofikaci kotelny v roce 1992, generální opravě fasády v roce 1993, dostala školní budova v roce 1994 novou střešní krytinu. Od ledna 1998 je součástí budovy Domov mládeže a jídelna, v níž se stravují i zájemci z řad břeclavské veřejnosti. Domov mládeže poskytuje ubytovací služby domácím i zahraničním zájezdům. Zvláště přínosnou je pro výuku tělesné výchovy, ale i pro praktický výcvik stala přístavba tělocvičny a dělnických prostor v roce 1998. Na jaře roku 2002 byla uvedena do provozu druhá část dostavby školy, která vyřešila nevyhovující šatny a zázemí tělocvičny. Touto dostavbou vznikly i nové výukové prostory - velká audiovizuální učebna a školní knihovna.

V současnosti se žáci vzdělávají v oborech Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Strojírenství. Pro potřeby žáků byly zřízeny v rámci projektů ESF nové učebny jazykové i odborné a pedagogy školy byly zpracovány pro účely odborného vzdělávání e-learningové podpory do jednotlivých předmětů. Velká část výuky odborných předmětů probíhá v učebnách výpočetní techniky s využitím vhodných programů.

Historie Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav v průběhu své historie několikrát měnila svůj název i vyučované obory. Původně se jednalo o Městskou obchodní školu dvojtřídní, která vznikla v září roku 1919. Nešlo v pravém slova smyslu o vznik nové instituce, ale jen o změnu vyučovacího jazyka na již existující škole německé. Škola vychovávala samostatné podnikatele, ale i kancelářský personál pro obchodní a průmyslové podniky, a vydatně přispívala k uplatnění českých lidí v hospodářském životě. Zpočátku neměla vlastní budovu, proto využívala přidělené prostory v budově měšťanské školy na Komenského nábřeží, později v budově Matice břeclavské na Špitálce (nynější Kupkova ulice). Kromě tří ročníků obchodní školy (dvouleté studium) a jedné třídy kupecké školy pokračovací, která poskytovala vzdělání učňům obchodních živností, byl otevřen večerní kurz obchodních nauk pro dospělé.
V roce 1922 se městská škola změnila na Veřejnou obchodní školu. Učební osnovy jí stanovilo ministerstvo školství a národní osvěty. Jednou z podmínek povolení veřejné školy bylo, že bude mít řádně vybavené prostory. Ty byly potřeba i vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků. Nové budovy postavené ve funkcionalistickém stylu na Smetanově nábřeží se škola dočkala v roce 1926.
Ve školním roce 1937/1398 proběhla reorganizace na Československou obchodní akademii. Měla tato oddělení: obchodní akademii (čtyřleté maturitní studium), veřejnou obchodní školu (dvouleté studium), odbornou školu pro živnosti obchodní a obchodní kurzy. V průběhu druhé světové války byla škola evakuována do Hodonína, kde vznikly pobočky při tamní veřejné obchodní škole. V břeclavské budově sídlila německá státní inženýrská škola. Česká obchodní akademie s připojenou obchodní školou znovu zahájila výuku v Břeclavi až v září 1945.
Po únoru 1948 došlo ke změně učebních osnov i názvu školy. Vyšší hospodářská škola (šk. rok 1949/1950), později Hospodářská škola nabízela čtyřleté i dvouleté studium. Zaměření školy na všeobecnou ekonomiku umožňovalo široké uplatnění absolventů. Tomuto zaměření odpovídal od roku 1961 nový název Střední ekonomická škola. Na ní žáci mohli absolvovat čtyřleté denní studium oboru všeobecná ekonomika, dvouleté studium hospodářské administrativy nebo pětileté večerní studium při zaměstnání. Škola navíc umožňovala vykonání státních zkoušek z grafických nauk. V tomto období došlo k významným přestavbám. Vybudována byla školní jídelna, učebna výpočetní techniky, tělocvična a hřiště s atletickými sektory.
Sametová revoluce přinesla potřebu větší flexibility žáků a permanentního vzdělávání dospělých. V roce 1990 se škole vrátil název Obchodní akademie. Kromě denního studia oboru obchodní akademie bylo nabízeno tříleté pomaturitní dálkové studium. Probíhaly také kurzy, např. rekvalifikační podnikatelského minima, jazykové, účetnictví a výpočetní techniky. Změna politického, ale zejména ekonomického systému znamenala v období 1990 až 2000 nové požadavky na obsah a rozsah výuky. Zvýšený důraz na přípravu žáků do praxe pomáhala zajišťovat výuka ve fiktivních firmách, které simulovaly firmy reálné. Škola také začala vydávat ucelenou řadu středoškolských učebnic Podniková ekonomika.
Začátkem 90. let byl založen školní klub Asociace středoškolských klubů ČR a v rámci Asociace školních sportovních klubů ČR také školní sportovní klub. Změny se dotkly i budovy školy, mj. vznikly nové učebny v půdních prostorách, byla přistavena nářaďovna u tělocvičny, zařízena posilovna, zakoupeny elektrické a elektronické psací stroje, fotokopírky a vybudována počítačová síť.
Od školního roku 2004/2005 mohli žáci kromě oboru obchodní akademie studovat také ekonomické lyceum (pětileté dálkové studium bylo pozastaveno). Škola rozšířila v rámci doplňkové činnosti vydávanou řadu středoškolských učebnic ekonomiky a daní o sbírku příkladů s řešením. V rámci projektů byly realizovány kurzy pro veřejnost. V roce 2005 došlo k založení amatérského školního divadelního souboru Divadlo Bedřicha Kaněry. Škola byla úspěšná při podávání několika velkých projektů financovaných z rozvojových programů ČR a EU. Díky nim se podařilo v přízemí otevřít moderně vybavenou klimatizovanou počítačovou učebnu Centra celoživotního vzdělávání a multimediální výuky a ve věži vybudovat zcela nové místnosti.
V roce 2012 došlo ke sloučení Obchodní akademie Břeclav a Střední odborné školy průmyslové Edvarda Beneše a Středního odborného učiliště Břeclav do jednoho subjektu s názvem Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav. I sloučená škola pokračovala ve výuce oboru obchodní akademie, studijní obor ekonomické lyceum se rozhodnutím zřizovatele od školního roku 2012/2013 již neotevíral. V letech 2015 až 2019 měli žáci možnost od 3. ročníku volit variantu vzdělávání ekonomickou nebo variantu cestovní ruch.

Současnost

V současné době probíhá výuka v oboru obchodní akademie vždy ve dvou třídách v ročníku. Tento obor umožňuje široké uplatnění absolventů a je specifický především praktickým zaměřením a důrazem na odborné ekonomické předměty. Díky tomu se žákům daří i v odborných soutěžích a u státních zkoušek z kancelářského psaní na klávesnici. Škola má např. vítěze celostátní soutěže v účetnictví, reprezentanty na MS v grafických disciplínách (čtyřnásobná medailistka z MS ve zpracování textů a stříbrná v kombinaci grafických disciplín), může se pochlubit celou řadou úspěchů na veletrzích FF a v ekonomických soutěžích. Specifikem vzdělávacího programu, na rozdíl od většiny obchodních akademií v ČR, jsou dva samostatné předměty věnované daňové problematice. Zdárně se rozvíjí také spolupráce s firmami v regionu.
Výuku doplňuje mnoho aktivit, ať už se jedná o kurzy adaptační, ochrany člověka v mimořádných situacích, lyžařský a snowboardingový nebo o činnost školního klubu ASK a studentského parlamentu. Tradici má také zájmová činnost žáků, např. kroužky Divadlo Bedřicha Kaněry, novinářský, účetnictví, přípravy na státní zkoušky.
Škola pokračuje ve vydávání vlastních učebnic a sbírek příkladů do ekonomiky a daní. Tuto šestidílnou sadu publikací využívají nejen její žáci, ale i žáci z dalších ekonomicky zaměřených škol celé republiky. Nespornou výhodou je, že si učitelé mohou učebnice tzv. ušít na míru a podle odezvy z výuky je průběžně aktualizovat. Realizují se také projekty spolufinancované EU. Jsou zaměřené na podporu výuky a na odborný a osobnostní rozvoj pedagogů.
Vyučování nadále probíhá v budově na Smetanově nábřeží. Učebny jsou vybaveny moderními technologiemi (PC, dataprojektory, kamery) a v letech 2018 až 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy (zateplení, výměna oken, vzduchotechnika a zhotovení minerálních podhledů s LED osvětlením).

Spolek rodičů při OA Břeclav

Cílem činnosti spolku je spolupráce rodičů nebo jiných zákonných zástupců žáků s vedením školy a učitelským sborem. Jedná se zejména o koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí. Součástí je vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se klimatu školy, pomoc při udržování a zlepšování školního prostředí, podpora mimoškolních aktivit a zlepšování studijních výsledků žáků.
Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění delegátů. Do něj je za každou třídu volen jeden člen. Tím se může stát zákonný zástupce žáka školy, právnická nebo fyzická osoba, která projeví zájem aktivně se podílet na činnosti spolku a je starší 18 let. Shromáždění delegátů se schází jednou za pololetí, nebo je svoláváno v případě potřeby. Spravuje finanční fond, jenž je tvořen z příspěvků členů spolku, darů, dotací a z případné jiné činnosti. Výši členského příspěvku navrhuje a schvaluje shromáždění delegátů vždy na období jednoho školního roku.

Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout