Pedagogické lyceum

Kód oboru vzdělání: 78-42-M/03
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Ukončení studia: maturitní zkouška

 

Specializace vzdělávání

 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova a sport

 

Cíl vzdělávání

 • Pochopit význam pedagogiky jako vědy a lépe porozumět cílům a strategiím ve vzdělávání dětí i dospělých.
 • Orientovat se v pedagogických disciplínách.
 • Vyhledávat a analyzovat informace vztahující se k moderním pedagogickým trendům a ke společenským požadavkům na výchovu a vzdělávání.
 • Osvojit si základní vědomosti a dovednosti z psychologie, uvědomit si její přínos pro poznání člověka i společnosti.
 • Využít poznatky a dovednosti z pedagogiky při práci s dětmi ve volném čase a při poskytování pedagogické podpory dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným.
 • Zvládnout připravovat, realizovat a vyhodnocovat různé aktivity pro volnočasovou a zájmovou činnost dětí, případně dospělých.
 • Získat hlubší vědomosti a dovednosti v předmětu své specializace a umět je vhodně aplikovat.
 • Osvojit si základní metody vědecké práce, dovednosti a návyky potřebné pro terciární studium včetně řízení vlastní učební činnosti.
 • Ovládnout různé techniky učení.
 • Naučit se diskutovat, formulovat, obhajovat své postoje a názory, hledat řešení.
 • Naučit se komunikovat ve dvou cizích jazycích.
 • Propojit teorii s praxí.

 

Uplatnění absolventa

 • příprava na VŠ studium (zejména pedagogických a sociálních oborů)
 • pedagog volného času
 • asistent pedagoga
 • pracovník v institucích, zaměřujících se na vzdělávání

 

Učební plán

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníkuCelkem
1.2.3.4.
Povinné vyučovací předměty          
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
1. cizí jazyk - anglický jazyk 4 4 3 2 13
2. cizí jazyk - francouzský jazyk/německý jazyk 3 3 3 3 12
Odborná angličtina 0 0 1 1 2
Konverzace v anglickém jazyce 0 0 1 2 3
Dějepis 2 2 0 0 4
Základy společenských věd 0 0 2 2 4
Fyzika 2 1 0 0 3
Chemie 2 1 0 0 3
Biologie 0 2 0 0 2
Ekologie 0 1 0 0 1
Zeměpis 0 1 0 0 1
Matematika 3 4 4 3 14
Hudební výchova 2 0 0 0 2
Výtvarná výchova 2 0 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 1 1 1 5
Ekonomika 0 1 2 0 3
Obecná pedagogika 2 0 0 0 2
Pedagogika volného času 0 0 2 0 2
Sociální pedagogika 0 1 0 0 1
Speciální pedagogika 0 0 0 2 2
Sociální a pedagogická komunikace 0 0 0 1 1
Aplikovaná pedagogika 0 0 1 1 2
Obecná a vývojová psychologie 2 0 0 0 2
Sociální psychologie 0 1 0 0 1
Pedagogická psychologie 0 0 0 2 2
Patopsychologie a psychologie zdraví 0 0 2 0 2
Specializace vzdělávání          
Hudební výchova 0 3 4 3 10
Výtvarná výchova 0 3 4 3 10
Tělesná výchova a sport 0 3 4 3 10
Seminář HV/TEV/VV 0 0 0 1 1
Praxe 1 týden 1 týden 2 týdny 0 4 týdny
Povinně volitelné předměty          
Jazykový seminář - 2. cizí jazyk 0 0 0 2 2
Seminář z matematiky 0 0 0 2 2
Pedagogicko-psychologický seminář 0 0 0 2 2
Celková týdenní hodinová dotace 32 32 32 32 128
Uložit
Natavení souborů Cookies
Pro správný chod našich stránek používáme soubory Cookies. Pokud nesouhlasíte s používáním Cookies, některé části těchto stránek nemusí správně fungovat.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Nástroje pro sledování uživatelské navigace a interakce s našimi webovými stránkami.
Google Analytics
Přijmout
Odmítnout